biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wyrażenie zgody na wynajęcie lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Iwonicz-Zdrój na okres do 10 lat

Wyrażenie zgody na wynajęcie lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Iwonicz-Zdrój na okres do 10 lat

UCHWAŁA  Nr XIV /107/ 2011
Rady Miejskiej w  Iwoniczu-Zdroju
z dnia 14 listopada 2011r.

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Iwonicz-Zdrój na okres do 10 lat.

           Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9, lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.)  oraz art. 13 ust. 1,  art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651z późn. zm. )

Rada Miejska w  Iwoniczu-Zdroju
u c h w a l a, co następuje :

§ 1
Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na okres do 10 lat, lokalu użytkowego o łącznej powierzchni użytkowej 188,5 m2, w budynku położonym w Iwoniczu przy ul. Długiej 63, na działce stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój oznaczonej numerem ewidencyjnym 2237, dla której założona jest księga wieczysta  KW nr 64385. 
                                                       
§ 2
Wynajęcie lokalu użytkowego, o którym mowa w § 1 uchwały, nastąpi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.651).

§ 3
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.