Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój

Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój

U C H W A Ł A Nr XIV/ 97/ 2011                      
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 14 listopada 2011r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój

Na podstawie art. 229, art. 230, art. 231, art. 232 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Miejska postanawia:
§ 1
W związku z podjętymi przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju uchwałami oraz wydanymi zarządzeniami przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok w okresie  od 1 września  2011r. do 14 listopada 2011 dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój wraz z prognozą długu na lata 2011-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
1. W związku z zakwalifikowaniem się przedsięwzięcia pn. „ Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius” i przyjęciem harmonogramu rzeczowo-finansowego z okresem realizacji 2011-2013 zwiększa się w roku 2011 dochody bieżące o kwotę 18 000, w roku 2012 o kwotę 51 000 zł, w roku 2013 o kwotę 11 000 zł i zwiększa się wydatki bieżące  w roku 2011 zł o kwotę 18 000 zł w roku 2012 o kwotę 51 000 zł w roku 2013 o kwotę 11 000 zł.
W związku z tym, że Gmina otrzymała  w roku 2011 środki niewykorzystane w roku 2010 na realizację przedsięwzięcia „Przedszkolak odkrywa świat” w kwocie 11 554,09 zł zwiększa się w roku 2011 dochody bieżące oraz wydatki bieżące o tą kwotę.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
W związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius dokonuje się zmian w upoważnieniach Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacja przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały które po zmianach otrzymują brzmienie:

Rok 2012 do kwoty – 1 672 160,65 zł
Rok 2013 do kwoty –  7 044 455,17 zł
                                                                                 § 4

Traci moc uchwała nr XIII/96/2011 z dnia 25 października 2011 roku

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
iwonicz-zdroj.bip.podkarpackie.pl/images/stories/file/uchwaly/zmiana wpf 97 2011.zip