biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

UCHWAŁA  Nr  XIV /99/ 2011   
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235,
art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240,
z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :

§ 1
W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych-                 o kwotę 11 554,09 zł
w tym :
Dział 801 Oświata i wychowanie                         o kwotę 11 554,09 zł
Rozdz. 80195 Pozostała działalność                     o kwotę 11 554,09 zł
w tym: dochody bieżące                              o kwotę 11 554,09 zł
– dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem
środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5
ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich                        o kwotę 11 554,09 zł

2. Szczegółowy podział zmian planowanych dochodów określa tabela nr 1 załączona do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych –                 o kwotę 11 554,09 zł
w tym:
Dział 801 Oświata i wychowanie                         o kwotę 11 554,09 zł
Rozdz. 80195 Pozostała działalność                     o kwotę 11 554,09 zł
w tym: wydatki bieżące                              o kwotę 11 554,09 zł

4. Szczegółowy podział zmian planowanych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy
z uwzględnieniem grup przedstawia tabela Nr 2 załączona do niniejszej uchwały.   
Zmiany planu wydatków ze względu na jednostki budżetowe przedstawia tabela Nr 3 załączona
do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy, a nadzór  nad jej wykonaniem Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

Załączniki