Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

UCHWAŁA  Nr  XIV /100/ 2011   
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235,
art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240,
z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :

§ 1
W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany :

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych-                 o kwotę 1 499 976 zł
w tym :
Dział 801 Oświata i wychowanie                         o kwotę 1 499 976 zł
Rozdz. 80195 Pozostała działalność                     o kwotę 1 499 976 zł
w tym: dochody majątkowe                            o kwotę 1 499 976 zł
– dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem
środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5
ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich                        o kwotę 1 499 976 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych –                 o kwotę 1 538 576 zł
w tym:
Dział 756 Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem                         o kwotę 38 600 zł
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw             o kwotę 38 600 zł
w tym: dochody bieżące                              o kwotę 38 600 zł
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu             o kwotę 38 600 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie                         o kwotę 1 499 976 zł
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe                         o kwotę 1 499 976 zł
w tym: dochody majątkowe                            o kwotę 1 499 976 zł
– dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem
środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5
ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich                        o kwotę 1 499 976 zł

3. Szczegółowy podział zmian planowanych dochodów określa tabela nr 1 załączona do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych-                 o kwotę 26 000 zł
w tym:
Dział 801 Oświata i wychowanie                         o kwotę 26 000 zł
Rozdz. 80195 Pozostała działalność                     o kwotę 26 000 zł
w tym: wydatki bieżące                            o kwotę 26 000 zł

5. Zwiększa się plan wydatków budżetowych-                 o kwotę 64 600 zł
w tym:
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa        o kwotę 10 000 zł
Rozdział 75404 komendy Wojewódzkie Policji                 o kwotę 10 000 zł
w tym: wydatki bieżące                            o kwotę 10 000 zł
w tym: dotacje (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy)        o kwotę 10 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie                         o kwotę 5 000 zł
Rozdz. 80104 Przedszkola                             o kwotę 5 000 zł
w tym: wydatki bieżące                            o kwotę 5 000 zł
w tym: dotacje                                    o kwotę 5 000 zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia                             o kwotę 38 600 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                o kwotę 38 600 zł
w tym: wydatki bieżące                            o kwotę 38 600 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                o kwotę 11 000 zł
Rozdział 85495 Pozostała działalność                     o kwotę 11 000 zł
w tym: wydatki bieżące                            o kwotę 11 000 zł

6. Szczegółowy podział zmian planowanych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy
z uwzględnieniem grup przedstawia tabela Nr 2 załączona do niniejszej uchwały.   
Zmiany planu wydatków ze względu na jednostki budżetowe przedstawia tabela Nr 3 załączona
do niniejszej uchwały.
§ 2
1.    Ustala się w 2011 roku wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na remont pomieszczeń budynku Komisariatu w Iwoniczu- Zdroju w wysokości 10 000 zł.
2.    Zwiększa się plan dotacji celowej dla Gminy Rymanów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej na każde dziecko będące mieszkańcem Gminy Iwonicz-Zdrój uczęszczające do Przedszkola św. Józefa w Rymanowie o kwotę 5 000 zł.
§ 3
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

                                                                            § 4
Dochody  z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych  zwiększa się o kwotę 38 600 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych  w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zwiększa się o kwotę 38 600 zł.

§ 5
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy, a nadzór  nad jej wykonaniem Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

Załączniki