Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

UCHWAŁA  Nr XV.119. 2011   
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235,
art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240,
z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :
§ 1
W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych –                 o kwotę 35 000 zł
w tym:
Dział 758 Rożne rozliczenia                             o kwotę 35 000 zł
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego                      o kwotę 35 000 zł
w tym: dochody bieżące                              o kwotę 35 000 zł
– subwencje ogólne z budżetu państwa                     o kwotę 35 000 zł

2. Szczegółowy podział zmian planowanych dochodów określa tabela nr 1 załączona do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych-                 o kwotę 3 750 zł
w tym:
Dział 750 Administracja publiczna                          o kwotę 3 750 zł
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego        o kwotę 3 750 zł
w tym: wydatki bieżące                            o kwotę 3 750 zł

4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych-                 o kwotę 38 750 zł
w tym:
Dział 750 Administracja publiczna                          o kwotę 3 750 zł
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego        o kwotę 3 750 zł
w tym: wydatki bieżące                            o kwotę 3 750 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie                         o kwotę 35 000 zł
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe                          o kwotę 35 000 zł
w tym: wydatki bieżące                            o kwotę 35 000 zł

5. Szczegółowy podział zmian planowanych wydatków w podziale na działy, rozdziały
i paragrafy z uwzględnieniem grup przedstawia tabela Nr 2 załączona do niniejszej uchwały.   
Zmiany planu wydatków ze względu na jednostki budżetowe przedstawia tabela Nr 3 załączona do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy, a nadzór nad jej wykonaniem Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczenia w miejscach publicznych.

Załączniki