Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyZprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

Zprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

ZARZĄDZENIE  Nr 120/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój
z dnia 21 listopada 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.          Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)  oraz art. 257 ust. 1- 4 oraz art. 258 ustawy z dnia 24 września 2009 r.         o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 30 grudnia 2010 r.

z a r z ą d z a m, co następuje :

§ 1
W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany :
1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych                 o kwotę 8 340 zł
w tym :                                        
Dział 750 Administracja publiczna                        o kwotę 300 zł
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa                    o kwotę 300 zł
w tym: dochody bieżące                            o kwotę 300 zł
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami            o kwotę 300 zł

Dział 852 Pomoc społeczna                          o kwotę 8 040 zł
Rozdz. 85228 Usługi  opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze    o kwotę 8 040 zł
w tym: dochody bieżące                             o kwotę 8 040 zł
 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami            o kwotę 8 040 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych                 o kwotę 109 500 zł
w tym:
Dział 852 Pomoc społeczna                          o kwotę 109 500 zł
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki  emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego                         o kwotę 109 500 zł
w tym: dochody bieżące                             o kwotę 109 500 zł
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami            o kwotę 109 500 zł

3. Szczegółowy podział zmian planowanych dochodów przedstawia tabela Nr 1 załączona
do niniejszego zarządzenia. Szczegółowy podział zmian planowanych dochodów na zadania zlecone przedstawia tabela Nr 2.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych                 o kwotę 8 340 zł
w tym :        
Dział 750 Administracja publiczna                        o kwotę 300 zł
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa                    o kwotę 300 zł
w tym: wydatki bieżące                            o kwotę 300 zł

Dział 852 Pomoc społeczna                          o kwotę 8 040 zł
Rozdz. 85228 Usługi  opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze    o kwotę 8 040 zł
w tym: wydatki bieżące                             o kwotę 8 040 zł
 
5. Zwiększa się plan wydatków budżetowych                 o kwotę 109 500 zł
w tym:
Dział 852 Pomoc społeczna                          o kwotę 109 500 zł
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki  emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego                                     o kwotę 109 500 zł
w tym: wydatki bieżące                             o kwotę 109 500 zł

6. Szczegółowy podział zmian planowanych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy
z uwzględnieniem grup przedstawia tabela Nr 3 załączona do niniejszego zarządzenia   
Zmiany planu wydatków ze względu na jednostki budżetowe przedstawia tabela Nr 4 załączona
do niniejszego zarządzenia, a podział zmian planowanych wydatków na zadania zlecone przedstawia tabela Nr 5.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

Załączniki