biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zwolnienia od podatku od nieruchomości

Zwolnienia od podatku od nieruchomości

UCHWAŁA Nr XIV /106/ 2011
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 14 listopada 2011r.

 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.),

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :

§ 1
Zwalnia się od podatku od nieruchomości :
1)    grunty, budynki lub ich części wykorzystywane do prowadzenia działalności kulturalnej, służącej mieszkańcom Gminy,
2)    budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby pomocy społecznej,
3)    budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,
4)    budynki lub ich części oraz grunty zajęte na cmentarze i domy pogrzebowe

§ 2
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 3
Traci moc uchwala Nr XLVI/400/06 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia
19 października 2006r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.