biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWprowadzenie planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój na rok 2012

Wprowadzenie planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój na rok 2012

Zarządzenie Nr 136/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2011 roku

W sprawie wprowadzenia planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój na rok 2012 .

Na podstawie art. 276,art.283 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz.U. Nr 21 poz.108) zarządza się , co następuje :

§ 1
Wprowadza się „plan audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój na rok 2012” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się audytorowi wewnętrznemu.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Załączniki