Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyDelegowanie oraz rozliczanie kosztów związanych z podróżami służbowymi na terenie kraju pracowników Urzędu Gminy w Iwoniczu – Zdroju

Delegowanie oraz rozliczanie kosztów związanych z podróżami służbowymi na terenie kraju pracowników Urzędu Gminy w Iwoniczu – Zdroju

Zarządzenie Nr 2 / 2012
Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój
z dnia 16 stycznia 2012 roku.

w sprawie delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi na terenie kraju pracowników Urzędu Gminy w Iwoniczu – Zdroju.

Działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługującej pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju ( Dz. U. Nr 236, poz. 1990 z późn. zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy ( Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zmianami)

z a r z ą d z a m,
co następuje:

I Postanowienia ogólne

§ 1

1. Podróżą służbową jest wykonywanie czynności i zadań określonych przez Burmistrza Gminy lub bezpośredniego przełożonego poza siedzibą pracodawcy, w terminie
i w miejscu określonym w poleceniu wyjazdu służbowego.
2. Polecenie wyjazdu służbowego podpisuje Burmistrz Gminy, a w przypadku, gdy udającym się w podróż jest Burmistrz Gminy, podpisującym jest Sekretarz Gminy.
3. Podróży służbowej nie stanowią dojazdy pracownika do miejsca pracy.

§ 2

1. Miejscem rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej jest miejscowość siedziby pracodawcy.
2. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Gminy może wyrazić zgodę na rozpoczęcie podróży służbowej z miejscowości stałego lub czasowego pobytu pracownika.
3. Nie uznaje się za podróż służbową delegowania pracownika do miejscowości jego stałego lub czasowego pobytu.
4. Wyjazd służbowy powinien być potwierdzony na druku polecenia służbowego przez jednostkę, do której pracownik został delegowany ( pieczęć, podpis, data).
W przypadku braku takiego potwierdzenia, delegowany pracownik składa stosowne oświadczenie.

II Środek transportu i koszty przejazdu w podróży służbowej

§ 3

1. Środek transportu właściwy do odbycia podróży służbowej określa delegujący
w poleceniu wyjazdu służbowego kierując się zasadą racjonalizacji kosztów podróży
z uwzględnieniem jej charakteru i trudności związanych z dojazdem.
2. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu środka transportu określonego
w poleceniu wyjazdu służbowego.
3. W przypadku przejazdu środkiem transportu droższym niż określony w poleceniu
wyjazdu służbowego, różnicę między ceną biletu środka komunikacji użytego do
przejazdu, a ceną biletu środka komunikacji wskazanego w poleceniu wyjazdu
służbowego pokrywa pracownik.

§ 4

1. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Gminy może wyrazić zgodę na wykonywanie podróży służbowej samochodem będącym własnością pracownika.
W tym celu, między pracownikiem a pracodawcą zostanie zawarta stosowna umowa.
2. Podróż służbowa samochodem prywatnym powinna odbyć się najkrótszą trasą, której bez uzasadnionych powodów nie należy wydłużać.
3. Refundacja kosztów wykorzystania samochodu prywatnego w podróży służbowej stanowi iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za 1 kilometr przebiegu samochodu, która wynosi:
a) samochód o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,40 zł/km
b) samochód o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,60 zł/km
4. Pracownikowi, który w czasie podróży służbowej nie korzystał z wyżywienia
przysługuje dieta w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania
należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze
kraju ( Dz. U. Nr 236, poz. 1990 z późn. zmianami).
5. W przypadku, gdy pracownik w czasie podróży służbowej korzysta z wyżywienia dieta nie przysługuje.

III. Dokumentowanie i rozliczanie podróży służbowej.

§ 5

1. Pracownik dokonuje rozliczenia kosztów podróży służbowej na druku polecenia wyjazdu służbowego, do którego należy dołączyć stosowne dokumenty ( rachunki, bilety) potwierdzające poszczególne wydatki.
2. Pracownik zobowiązany jest do rozliczenia kosztów podróży służbowej
w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia jej zakończenia.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2012 roku.