biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyOgłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie pn.”Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie”

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie pn.”Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie”

ZARZĄDZENIE NR 3/2012
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie pn.”Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie”.

Na podstawie a rt. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2012 roku”.
§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28
§ 3. 1. Powołać komisję konkursową w składzie:
1) Pani Dorota Kilar – Przewodnicząca
2) Pan Jacek Rygiel – Członek
3) Pani Anna Gościńska – Członek
2. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem przekazania Burmistrzowi Gminy wyników konkursu wraz z dokumentacją konkursową.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.