Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych

Zarządzenie nr 2
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 13.01.2012 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych pn.
„Poprawa infrastruktury turystycznej i kulturalnej w uzdrowisku Iwonicz-Zdrój”
na zadaniu:
„Budowa Amfiteatru wraz z zapleczem techniczno – sanitarnym
i widownią w Iwonicz-Zdroju”

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Oz.U. z 2001 r.
nr 142, poz.1591 z późń. zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1
Powołuję Gminną Komisję do odbioru końcowego robót budowlanych pn.
„Budowa Amfiteatru wraz z zapleczem techniczno – sanitarnym i widownią w
Iwoniczu-Zdroju” w składzie:

1. Robert Niemczyk
2. Jacek Rygiel
3. Aneta Kuliga
Przy udziale:
1. Mariusz Szaran

Przewodniczący
Członek Komisji
Członek Komisji
Inspektor nadzoru
§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.