Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyPowołanie stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Powołanie stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR 4/2012
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 18 stycznia 2012 r.

w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) oraz art.19 ust. 1 i ust 2 i art. 21 ust. 1, ust. 2 i ust.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 ,
poz. 759 z późno zm.)
z a r z ą d z a m, co następuje:
§ 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
powołuję stałą komisję przetargową w składzie:
1) Pani Dorota Kilar – przewodniczący Komisji,
– 2) Pani Genowefa Dopart – zastępca przewodniczącego Komisji,
3) Pan Jacek Rygiel – sekretarz Komisji,
4) Pracownik merytoryczny właściwy ze względu na rodzaj zamówienia – członek Komisji.
§ 2. Członek komisji- pracownik merytoryczny właściwy ze względu na przedmiot
zamówienia, będzie powoływany każdorazowo odrębnym zarządzeniem Burmistrza Gminy
Iwonicz-Zdrój.
§ 3. 1. Zadaniem Komisji, o której mowa w § 1 będzie podejmowanie niezbędnych czynności
związanych z wyborem wykonawcy zamówienia.
2. Szczegółowy tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji określa regulamin
udzielania zamówień publicznych w Gminie Iwonicz-Zdrój oraz powszechnie obowiązujące
w tym zakresie przepisy prawa.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.