biuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyPowołanie zespołu w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej składników majątkowych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Iwoniczu- Zdroju

Powołanie zespołu w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej składników majątkowych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Iwoniczu- Zdroju

ZARZĄDZENIE NR 6/2012
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie powołania zespołu w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo –
odbiorczej składników majątkowych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Iwoniczu-
Zdroju

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późno zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, z późno zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Powołuję członków Komisji Inwentaryzacyjnej w składzie:
– Borek Barbara – Przewodniczący
– Jędrusik Ewa – członek
– Kielar Jarosław – członek.
2. Inwentayzacją należy objąć:
– Składniki majątkowe znajdujące się w dyspozycji Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Iwon iczu – Zd roj U.
§ 2. Zobowiązuję Komisję Inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji składników
majątkowych według stanu na dzień 31.12.2011 r. w terminie do 31.01.2012 r.
§ 3. Wykonanie niniejszego zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji
Inwentaryzacyjnej.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.