biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPrzygotowanie i zapewnienie działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ludzi i środowiska na terenie gminy Iwonicz-Zdrój

Przygotowanie i zapewnienie działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ludzi i środowiska na terenie gminy Iwonicz-Zdrój

Zarządzenie Nr 8/2012
Burmistrza – SZEFA OBRONY CYWILNEJ
Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 14 lutego 2012 r.

w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ludzi i środowiska na terenie gminy Iwonicz-Zdrój 

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 241 poz. 2416 z późn. zm.), art 18 ust. 2 i art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590 z późn. zm.),§ 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96 poz. 850) , Zarządzenia Nr 281/11 Wojewody Podkarpackiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania ludzi i środowiska na terenie województwa podkarpackiego, oraz Zarządzenia Nr 5/2012 Starosty Krośnieńskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ludzi i środowiska na terenie powiatu krośnieńskiego.

§ 1.

1. W celu zapewnienia skutecznego uzyskiwania i wymiany informacji o zagrożeniach ludzi i środowiska oraz ostrzegania i alarmowania ludności w przypadku ich wystąpienia w czasie pokoju, tworzy się na terenie gminy Iwonicz-Zdrój system wczesnego ostrzegania (SWO) zwany dalej gminnym SWO.
2. Gminny SWO stanowi integralną część zorganizowanego na terenie gminy systemu wykrywania i alarmowania SWA.
3. Gminny SWO funkcjonuje w czasie pokoju w trybie ciągłym i realizuje przypisane mu zadania, w czasie sytuacji kryzysowych generujących zagrożenia ludzi i środowiska, poza okresami obowiązywania stanów nadzwyczajnych oraz wyższych stanów gotowości obronnej państwa.
4. W czasie wprowadzania stanów nadzwyczajnych oraz wyższych stanów gotowości obronnej państwa, gminny SWO w całości wchodzi w skład rozwijanego na tych stanach na obszarze gminysystemu wykrywania i alarmowania SWA.

§ 2.

Do zadań gminnego SWO należy w szczególności:
1) monitorowanie sytuacji kryzysowych, które generują zagrożenia ludzi i środowiska na każdym etapie ich rozwoju,
2) zapewnienie obiegu informacji o zagrożeniach między organami administracji publicznej oraz podmiotami uczestniczącymi w realizacji procedur ich zwalczania,
3) uruchomienie i realizacja procedur ostrzegania i alarmowania ludności oraz informowanie jej o sposobach postępowania, stosownie do rodzaju i zasięgu zaistniałych zagrożeń,
4) realizowanie przedsięwzięć w ramach procesu analityczno-decyzyjnego mającego na celu przeciwdziałanie skutkom wystąpienia katastrof naturalnych i awarii technologicznych, a w szczególności:
a) wypracowanie wniosków i propozycji do decyzji szefa obrony cywilnej w zakresie prowadzenia działań ratowniczych i ochronnych,
b) opracowywanie ocen eksperckich mających na celu diagnozowanieaktualnego stanu zagrożenia oraz prognozowanie jego rozwoju,
c) doradztwo specjalistyczne w zakresie ograniczenia zasięgu i skutków oddziaływania zagrożenia,
5) uruchamianie działań interwencyjnych zgodnie z kompetencjami wynikającymi z odrębnych przepisów.
2. Struktury organizacyjne SWO wykonują także inne zadania niż wymienione w ust. 1, które które są stawiane wg właściwości szefa obrony cywilnej oraz wynikające z rozwoju sytuacji kryzysowej na terenie gminy.
3. Gminny SWO wchodzi w skład Powiatowego Systemu Wczesnego Ostrzegania SWO nadzorowanego przez Powiatowe centrum Zarządzania Kryzysowego.
4. W celu zapewnienia przepływu informacji między gminnym SWO, a powiatowym SWO, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Iwoniczu-Zdroju współpracuje z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.

§ 3.

W skład gminnego SWO wchodzą:
1. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego,
2. Stały Dyżur Burmistrza Gminy,
3. Stały Dyżur Dyrektora ZGK w Iwoniczu-Zdroju,
4. Stały Dyżur Prezesa Uzdrowiska Iwonicz S.A.,
5. OSP Iwonicz-Zdrój, Iwonicz, Lubatowa, Lubatówka
6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia Lekarska w Iwoniczu-Zdroju,
7. Posterunek Policji w Iwoniczu-Zdroju.

§ 4.

Nadzór i koordynację gminnego SWO zapewnia Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.

§ 5.

1. Burmistrz Gminy decyduje o uruchomieniu procedur informowania , ostrzegania i alarmowania ludności w przypadku wystąpienia zagrożeń ludzi i środowiska, w szczególności podjęcia decyzji o uruchomieniu systemów alarmowych w celu emisji sygnałów alarmowych.
2. Burmistrz o podjętych działania niezwłocznie powiadamia o tym organ wyższego szczebla w rozumieniu relacji prawnych w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.
3. Organ administracji publicznej wyższego szczebla może polecić, jeżeli wymaga tego potrzeba zapewnienia skutecznej ochrony ludności i mienia przed skutkami zagrożenia, organowi niższego szczebla uruchomienie procedur, o których mowa w ust. 1.
4. Zadania, Szef Obrony Cywilnej Gminy realizuje za pośrednictwem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
5. Każda jednostka organizacyjna i podmiot gospodarczy włączony dogminnego SWO, który jako pierwszy uzyska informację o zaisnieniuzagrożenia dla ludzi i środowiska jest zobowiązany doniezwłocznego przekazania stosownej informacji gminnego centrum zarządzania kryzysowego, oraz podjęcia działań mających na celu przeciwdziałania skutkom zaistniałego zagrożenia, zgodnie z kompetencjami wynikającymi z odrębnych przepisów orazwłaściwymi dla danego zagrożenia procedurami zarządzania kryzysowego.

§ 6.

Włączenie jednostki organizacyjnej do gminnego SWO nie powoduje zmian dotyczących jego podległości oraz zadań należących do jego zakresu działania.

§ 7.

Traci moc Zarządzenie Nr 8/2006 Burmistrza – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ludzi i środowiska na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania