Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPrzygotowanie zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Iwonicz-Zdrój

Przygotowanie zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Iwonicz-Zdrój

Zarządzenie Nr 7/2012
Burmistrza – SZEFA OBRONY CYWILNEJ
Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 14 lutego 2012 r.

w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Iwonicz-Zdrój 

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 241 poz. 2416z późn. zm.), art. 18 ust 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590 z późn. zm.), § 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96 poz. 850), § 4 pkt 1 lit. d, §7, §10 ust 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 191 poz. 1415), oraz Zarządzenia Nr 50/2011 Starosty Krośnieńskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu krośnieńskiego.

§ 1.

W celu zapewnienia skutecznego wykrywania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania ludności w czasie wprowadzenia stanów nadzwyczajnych oraz wyższych stanów obronnych państwa, tworzy się na terenie gminy Iwonicz-Zdrój system wykrywania i alarmowania (SWA) zwany dalej gminnym SWA.

§ 2.

W skład gminnego SWA wchodzą:
1. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego,
2. Samodzielna Drużyna Wykrywania i Alarmowania, która obejmuje następujące elementy:
a) Posterunek alarmowania na bazie Urzędu Gminy – GCZK,
b) Punkty alarmowania na bazie sołectw i zakładów pracy:
– Iwonicz-Zdrój, Iwonicz, Lubatowa, Lubatówka,
– Uzdrowisko Iwonicz S.A.

§ 3.

Nadzór nad funkcjonowaniem i koordynacją działań gminnego SWA zapewnia Gminne centrum Zarządzania Kryzysowego.

§ 4.

W skład formacji SWA w gminie wchodzą:
1) drużyna wykrywania i alarmowania (dwa),
2) drużyna wykrywania zagrożeń (dwz),
3) drużyna alarmowania (dral).

§ 5.

Formacja SWA tworzy się jako formacje obrony cywilnej osiagającą gotowość do działania w czasie:
1) 4 – 6 godzin przy ukompletowaniu 50% obsady osobowej,
2) 12 – 16 godzin przy ukompletowaniu 90% obsady osobowej
do chwili wydania zarządzenia o rozwinięciu.
3) Elementy organizacyjne SWA po rozwinięciu wykonują zadania w trybie dyżurów.

§ 6.

Gminny SWA jest rozwijany w przypadku wprowadzenia stanów nadzwyczajnych, wyższych stanów gotowości obronnej państwa (czasu kryzysu i czasu wojny) oraz w celu przeprowadzenia ćwiczeń i treningów na czas trwania tych stanów czy przedsięwzięć szkoleniowych. Szef obrony cywilnej rozwija SWA na obszarze swojej gminy.

§ 7.

Obieg informacji o zagrożeniach odbywa się w ramach systemu zarządzania kryzysowego, przy użyciu ogólnodostępnych środków łączności w tym radiowych sieci zarządzania.
Do ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie gminy należy wykorzystać:
1) radiowe systemy włączania syren,
2) pojedyncze syreny alarmowe na sołeckich i zakładowych punktach alarmowania,
3) internetową i sms-ową platwormę komunikacji społecznej,
4) urządzenia nagłaśniające na pojazdach policji i ochotniczej straży pożarnej.

§ 8.

Zadania gminnego SWA określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 9.

Nadzór nad wykonaniem prac związanych z organizowaniem gminnego SWA powierza się Z-cy Burmistrza Gminy.

§ 10.

Traci moc Zarządzenie Nr 9/2006 burmistrza – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.