Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczySzkolenie obronne gminy w 2012 roku

Szkolenie obronne gminy w 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR 1/2012
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 10 stycznia 2012 r.

w sprawie szkolenia obronnego gminy w 2012 roku.

Na podstawie art 18 ust. 4, art. 20 ust. 2, pkt 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RzeczpospolitejPolskiej/ Dz.U. z 2004r. Nr 241 z późn. zm./ oraz § 5 pkt 3, § 6, § 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004r. w sprawie szkolenia obronnego /Dz.U. Nr 16, poz. 150 z późn. zm./ orazWytycznych Wojewody Podkarpackiego z dnia 07 grudnia 2011r. w sprawie szkolenia obronnego w 2012 roku. zarządza się co następuje:
§ 1. W celu realizacji zadań szkoleniowych w 2012 roku ustala się Plan szkolenia obronnego gminy Iwonicz-Zdrój na 2012 rok.
§ 2. Plan szkolenia obronnego na 2012 rok określa szczegółowe przedsięwzięcia w tym zakresie.
§ 3. Wykonanie zadania powierza się Pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych, obronnych, wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i działalności gospodarczej w Gminie Iwonicz-Zdrój.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.