Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUstalenie zasad dotyczących opracowywania arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz – Zdrój na rok szkolny 2012/2013

Ustalenie zasad dotyczących opracowywania arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz – Zdrój na rok szkolny 2012/2013

Zarządzenie Nr 5/2012
Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój
z dnia 2 lutego 2012 roku

w sprawie ustalenia zasad dotyczących opracowywania arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz – Zdrój na rok szkolny 2012/2013

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 5c pkt. 3) w związku
z art. 34a ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami)

z a r z ą d z a m,
co następuje:

§ 1

1. Ustala się jednolite zasady dotyczące opracowywania arkuszy organizacji pracy szkół
i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz – Zdrój oraz trybu
opracowywania i zatwierdzania aneksów do tych arkuszy na rok szkolny 2012/2013.
2. Powyższe zasady określa załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz – Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.