Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyWprowadzenie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju

Wprowadzenie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju

ZARZĄDZENIE NR 3/2012
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 18 stycznia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.1 i ust. 2 oraz art. 21 ust. 3ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.),
z a r z ą d z a m, co następuje:
§ 1. Wprowadzam do stosowania w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju „Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom Wydziałów Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 6/2009 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zasad wydatkowania środków publicznych w przypadku gdy wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro.
§ 4. Do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.