biuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyZmiana zarządzenie nr 3 / 2011

Zmiana zarządzenie nr 3 / 2011

ZARZĄDZENIE NR 5/2012
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 24 stycznia 2012 r.

w sprawie zmiany zarządzenie nr 3 / 2011

§ 1. W Zarządzeniu Nr 3/2011 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia wzoru spisu spraw i opisu teczki aktowej oraz symboli prowadzących sprawy wprowadzam następujące zmiany:
– § 3 otrzymuje brzmienie: ” Symbolem komórki organizacyjnej jest symbol przypisany w Regulminie Organizacyjnym Urzędu dla danego stanowiska pracy, zajmowanego przez pracownika.”
– § 4 otrzmuje brzmienie: ” Każdy z pracowników stosuje w oznaczeniu pisma zasady określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r., Nr 14, poz.67) przy założeniu, że oznaczenie komórki organizacyjnej to oznaczenie stanowiska pracy pracownika wynikające z obowiązującego w Urzędzie Regulaminu Organizacyjnego .”
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.