biuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł nettoOtwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2012 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2012 roku

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój
AL. Słoneczna 28
 

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/116/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 r.                 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok

 
 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2012 roku
 
 
 

I. Rodzaje zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań

 
Zadanie Nr 1
 

„Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Iwonicz”.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania w 2012 r. wynosi: 25 000,00 zł.

 
Zadanie Nr 2
 

„Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Lubatowa”.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania w 2012 r. wynosi: 23 000,00 zł.

 
Zadanie Nr 3
 

„Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Lubatówka”.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania w 2012 r. wynosi: 18 000,00 zł.

 
Zadanie Nr 4
 

„Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w zakresie biathlonu”.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania w 2012 r. wynosi: 14 000,00 zł.

 

Wysokość środków przyznanych na realizację zadań w zakresie wspierania                                  i upowszechniania kultury fizycznej wynosi 80 000,00 zł.

 
 
 
II. Zasady przyznawania dotacji
 

1.    W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

2.    Zasady przyznawania dotacji regulują: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) zwana dalej ustawą oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

3.    Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadań, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu.

4.    Dotację na przedmiotowe zadanie otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

5.    Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości określonej przez oferenta.

6.    Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Iwonicz-Zdrój.

7.    Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój może odmówić podmiotowi wyłonionemu                           w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego                   w ofercie.

8.    W rozliczeniu dotacji nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.

9.    Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.

10.Od odmowy przyznania dotacji odwołanie nie przysługuje.

11.Rozstrzygnięcie konkursu nie podlega procedurze odwoławczej.

 
III. Termin i warunki realizacji zadania
 

1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca        2012 r.

 

2. Realizacja zadania powinna się odbywać z najwyższą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą oraz zawartą umową przy zastosowaniu i przestrzeganiu następujących zasad:

1)    dofinansowaniu podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i zawartej umowie,

2)    oferent musi posiadać wystarczające środki finansowe własne (20% wkładu własnego) i wykwalifikowaną kadrę niezbędną do realizacji zadania objętego składaną ofertą,

3)    wsparcie nie będzie udzielane na zakupy inwestycyjne i prace remontowo-budowlane.

 

3. Dotowane mogą być tylko zadania realizowane przez podmioty prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.

           
IV. Wydatki i koszty pokrywane z dotacji
 

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:

1.    realizację programów szkolenia sportowego,

2.    wynagrodzenie instruktorów, trenerów, kadry szkoleniowej,

3.    opłaty za sędziowanie,

4.    zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej,

5.    pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

6.    opłaty za przewóz zawodników na mecze, rozgrywki, turnieje, zawody,

7.    ubezpieczenie zawodników, opłaty regulaminowe, opłaty startowe,

8.    badania lekarskie zawodników,

9.    zakwaterowanie i wyżywienie podczas zawodów, zgrupowań,

10.zakup środków czystości i opłaty za pranie strojów,

11.zapewnienie opieki medycznej na meczach, rozgrywkach,

12.zapewnienie bezpieczeństwa,

13.opłaty związane z utrzymaniem obiektu,

14.opłaty administracyjne.

 

Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu :

1.    transferu zawodnika z innego klubu sportowego,

2.    zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na beneficjenta lub osoby w nim zrzeszone,

3.    zobowiązań beneficjenta z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia,

4.    ubezpieczeń majątkowych obiektów i pomieszczeń sportowych,

5.    wydatków na wykonanie prac budowlanych.

 
V. Termin składania ofert:
 

Oferty należy składać do dnia 22 marca 2012 r. w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28 w zamkniętych kopertach z zaznaczeniem nazwy i adresu oferenta oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie.

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

 

1. Wybór oferty nastąpi do dnia 26 marca 2012 r.

2. Oferta powinna być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania                      z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25) oraz zawierać w szczególności:

1)    szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

2)    termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

3)    kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

4)    informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

5)    informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

6)    deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

3. Do ofert należy dołączyć:

1)    aktualny wypis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wypis z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (dokumenty winny być wystawione nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia oferty),

2)    aktualny statut,

3)    sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok,                w przypadku podmiotów działających krócej – za okres jej działalności.

4. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

5. Przy wyborze będą brane pod uwagę tylko oferty złożone zgodnie z wzorem.

6. W przypadku gdy oferta będzie niekompletna lub błędnie wypełniona wnioskodawca będzie miał możliwość uzupełnienia braków i poprawienia błędów w uzgodnionym terminie.

7. Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona powołana przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój, w drodze odrębnego zarządzenia, Komisja Konkursowa.

8. Oferty oceniane będą pod względem formalnym, czyli poprawności wypełnienia oferty              i kompletności załączników, a także pod względem merytorycznym wg następujących kryteriów:

1)    możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,

2)    przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym                              w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3)    proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne;

4)    planowany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego (wymagany wkład własny 20%);

5)    planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

6)    doświadczenie wnioskodawcy w zakresie realizacji podobnych zadań

9. Odrzuceniu podlegają oferty:

1)    złożone niezgodnie z wzorem,

2)    złożone po terminie,

3)    złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,

4)    nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu, błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały poprawione                 w wyznaczonym terminie.

 

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.

 
VII. Informacja dotycząca realizacji zadania publicznego

W roku 2010 na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono kwotę 93 000,00 zł.

W roku 2011 na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono kwotę 160 000,00 zł.

 

O wynikach otwartego konkursu ofert podmioty składające oferty zostaną poinformowane indywidualnie oraz wynik otwartego konkursu zostanie ogłoszony zgodnie z art. 13 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

 
 

                                                                                                          Paweł Pernal

                                                                                                          Burmistrz Gminy

                                                                                                          Iwonicz-Zdrój