biuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł nettoOtwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy pn. „Wychowanie przedszkolne i muzyczne jako czynniki warunkujące wszechstronny rozwój dzieci w wieku od 3-6 lat”

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy pn. „Wychowanie przedszkolne i muzyczne jako czynniki warunkujące wszechstronny rozwój dzieci w wieku od 3-6 lat”

 
Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój
AL. Słoneczna 28

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/116/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 r.                 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok

 
 
ogłasza otwarty konkurs ofert
 

na realizację zadania gminy pn. „Wychowanie przedszkolne i muzyczne jako czynniki warunkujące wszechstronny rozwój dzieci w wieku od 3-6 lat”

 
 

Zadanie to mieści się w sferze zadań określonych w art. 4 ust.1 pkt. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 
I. Rodzaje zadania
 

Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest wspieranie  zadania w zakresie wychowania przedszkolnego i muzycznego dzieci w wieku 3-6 lat.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania

 

Wysokość środków przyznanych na realizację zadania wynosi 30 000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

 
III. Zasady przyznawania dotacji
 

1.    W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

2.    Zasady przyznawania dotacji regulują: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.                           o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) zwana dalej ustawą oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

3.    Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania, o którym mowa                            w niniejszym ogłoszeniu.

4.    Dotację na przedmiotowe zadanie otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

5.    Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości określonej przez oferenta.

6.    Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Iwonicz-Zdrój.

7.    Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój może odmówić podmiotowi wyłonionemu                           w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego                       w ofercie.

8.    W rozliczeniu dotacji nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.

9.    Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.

10.Od odmowy przyznania dotacji odwołanie nie przysługuje.

11.Rozstrzygnięcie konkursu nie podlega procedurze odwoławczej.

 
 
III. Termin i warunki realizacji zadania
 

1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 31 października                2012 r.

 

2. Realizacja zadania powinna się odbywać z najwyższą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą oraz zawartą umową przy zastosowaniu i przestrzeganiu następujących zasad:

1)    dofinansowaniu podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i zawartej umowie,

2)    oferent musi posiadać wystarczające środki finansowe własne (20% wkładu własnego) i wykwalifikowaną kadrę niezbędną do realizacji zadania objętego składaną ofertą,

3)    wsparcie nie będzie udzielane na zakupy inwestycyjne i prace remontowo-budowlane.

3. Dotowane mogą być tylko zadania realizowane przez podmioty prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.

           
IV. Wydatki i koszty pokrywane z dotacji
 

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:

1.    wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w projekt,

2.    wynajem pomieszczeń,

3.    pokrycie bieżących kosztów utrzymania obiektu (media, opłaty różne)

4.    wyżywienie,

5.    zakup pomocy dydaktycznych,

6.    zakup środków czystości,

7.    koszty obsługi administracyjno-biurowej.

 
 

Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu :

1.    zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na beneficjenta lub osoby w nim zrzeszone,

2.    zobowiązań beneficjenta z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia,

3.    ubezpieczeń majątkowych obiektów i pomieszczeń,

4.    wydatków na wykonanie prac budowlanych.

 
 
V. Termin składania ofert:
 

Oferty należy składać do dnia 22 marca 2012 r. do godz. 17:00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28 w zamkniętych kopertach z zaznaczeniem nazwy i adresu oferenta oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu              o konkursie.

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

 

1. Wybór oferty nastąpi do dnia 26 marca 2012 r.

 

2. Oferta powinna być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania                      z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25) oraz zawierać w szczególności:

1)    szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

2)    termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

3)    kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

4)    informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

5)    informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

6)    deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

3. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

 

4. Przy wyborze będą brane pod uwagę tylko oferty złożone zgodnie z wzorem.

 

5. W przypadku gdy oferta będzie niekompletna lub błędnie wypełniona wnioskodawca będzie miał możliwość uzupełnienia braków i poprawienia błędów w uzgodnionym terminie.

 

6. Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona powołana przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój, w drodze odrębnego zarządzenia, Komisja Konkursowa.

 

7. Oferty oceniane będą pod względem formalnym, czyli poprawności wypełnienia oferty              i kompletności załączników, a także pod względem merytorycznym wg następujących kryteriów:

1)    możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,

2)    przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym                              w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3)    proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne;

4)    planowany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego (wymagany wkład własny 20%);

5)    planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

6)    doświadczenie wnioskodawcy w zakresie realizacji podobnych zadań

 

8. Odrzuceniu podlegają oferty:

1)    złożone niezgodnie z wzorem,

2)    złożone po terminie (liczy się data wpływu do Biura Obsługi Mieszkańca),

3)    złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,

4)    nie dotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w niniejszym ogłoszeniu, błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały poprawione                 w wyznaczonym terminie.

 

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.

 
VII. Informacja dotycząca realizacji zadania publicznego
 

W latach poprzednich nie realizowano zadania publicznego, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu.

 

O wynikach otwartego konkursu ofert podmioty składające oferty zostaną poinformowane indywidualnie oraz wynik otwartego konkursu zostanie ogłoszony zgodnie z art. 13 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

 
 

                                                                                                          Paweł Pernal

                                                                                                          Burmistrz Gminy

                                                                                                          Iwonicz-Zdrój