Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyOtwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Wychowanie przedszkolne i muzyczne jako czynniki warunkujące wszechstronny rozwój dzieci w wieku 3-6 lat”

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Wychowanie przedszkolne i muzyczne jako czynniki warunkujące wszechstronny rozwój dzieci w wieku 3-6 lat”

ZARZĄDZENIE NR 12/2012
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

z dnia 28 lutego 2012 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
pn. „Wychowanie przedszkolne i muzyczne jako czynniki warunkujące wszechstronny rozwój dzieci w wieku 3-6 lat”

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam otwarty konkurs na realizację zadania pn. „Wychowanie przedszkolne i muzyczne jako czynniki warunkujące wszechstronny rozwój dzieci w wieku 3-6 lat”.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Iwonicz-Zdrój oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju, Al. Słoneczna 28.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.