Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUstalenie podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Iwonicz-Zdrój w 2012 roku

Ustalenie podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Iwonicz-Zdrój w 2012 roku

Zarządzenie Nr 10/2012
Burmistrza – SZEFA OBRONY CYWILNEJ Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 24 lutego 2012 r.

w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Iwonicz-Zdrój w 2012 roku. 

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.), § 3 pkt 3, § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r.w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96 poz. 850), § 3 zarządzenia Nr 11/2012 Wojewody Podkarpackiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej województwa podkarpackiego w 2012r., oraz § 3 zarządzenia Nr 8/2012 Starosty Krośnieńskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powiatu krośnieńskiego w 2012 roku.

§ 1. 1. Ustala się „Wytyczne Burmistrza – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Iwonicz-Zdrój do działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2012 roku” – stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, które określają podstawowe założenia i kierunki działania zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2012 roku.
2. Ustala się „Kalendarzowy Plan Działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Iwonicz-Zdrój w 2012 roku” – stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. 
Zobowiązuje się do realizacji zadań zawartych w Kalendarzowym Planie Działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Iwonicz-Zdrój wszystkich wykonawców i współwykonawców.

§ 3. 
Nadzór nad realizacją zasadniczych przedsięwzięć Planu powierza się Z-cy Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do 31 grudnia 2012r.