Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Przyjęcie części zadań z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego

Przyjęcie części zadań z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego

UCHWAŁA Nr XVI/123/2012
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 9 lutego 2012r.

w sprawie przyjęcia części zadań z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 11) oraz art. 8 ust. 2a i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :

§ 1
Przyjmuje się do prowadzenia w roku 2012 część zadań z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego, polegających na zimowym utrzymaniu chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 2
Realizacja zadania, o którym mowa w § 1 nastąpi na warunkach określonych w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Iwonicz – Zdrój, a Powiatem Krośnieńskim.

§ 3
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczenia w miejscach publicznych.