Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wykonywanie przez Gminę Iwonicz-Zdrój działalności w zakresie telekomunikacji

Wykonywanie przez Gminę Iwonicz-Zdrój działalności w zakresie telekomunikacji

Uchwała Nr XVI /125 /2012
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 9 lutego 2012 r.

w sprawie wykonywania przez Gminę Iwonicz-Zdrój działalności w zakresie telekomunikacji 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3a, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 3 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3 lit. c i ust. 5 ustawy z dnia z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675) oraz Uchwały Nr XXXIX/335/2010 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
uchwala, co następuje:

§ 1
W celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, Gmina Iwonicz-Zdrój podejmuje, jako zadanie własne działalność w zakresie telekomunikacji, które może obejmować:
1. Budowę i eksploatację infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej oraz nabywanie prawa do infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej,
2. Dostarczenie sieci telekomunikacyjnej i zapewnienie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej,
3. Świadczenie z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych usług na rzecz użytkowników końcowych

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz – Zdrój.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.