Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wyznaczenie podmiotu właściwego dla realizacji zadania z zakresu administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin

Wyznaczenie podmiotu właściwego dla realizacji zadania z zakresu administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin

Uchwała Nr XVI /126/ 2012
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 9 lutego 2012 r.

w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego dla realizacji zadania z zakresu administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149, poz.887)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co następuje:

§ 1
Wyznacza się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju jako podmiot właściwy dla realizacji zadania z zakresu administracji publicznej dotyczącej wspierania rodzin, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149,poz. 887).

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.