biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiany w uchwale budżetowej na 2012 rok

Zmiany w uchwale budżetowej na 2012 rok

UCHWAŁA Nr XVI /121/ 2012
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 9 lutego 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :

§ 1
W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2012 rok
wprowadza się następujące zmiany :

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków własnych zgodnie z tabelą nr 1
2. Zmiany planów finansowych w jednostkach budżetowych otrzymują brzmienie zgodnie
z tabelą nr 2
§ 2
1.Ustala się dotację celową dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych wyłonionych w drodze konkursu, realizujących zadanie własne gminy – tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w kwocie 80 000 zł.

2. Ustala się dotację celową dla podmiotu nienależącego do sektora finansów publicznych wyłonionego w drodze konkursu, realizującego zadanie własne gminy – opieka przedszkolna w kwocie 30 000 zł

3.Dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, po zmianach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy, a nadzór nad jej wykonaniem Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

Załączniki