biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój

U C H W A Ł A Nr XVI /124/ 2012
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 9 lutego 2012r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój

Na podstawie art. 229, art. 230, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska postanawia:
§ 1
W związku z podjętymi przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju uchwałami w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 9 lutego 2012 r. dokonuje się zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój wraz z prognozą długu na lata 2012-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
1. Wstrzymuje się realizację przedsięwzięcia „Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Iwonicz-Zdrój – poprawa wizerunku zabytkowego centrum miasta.” Zmniejsza się plan wydatków w roku 2012
o kwotę 200 000 zł, a w roku 2013 o kwotę 650 000 zł.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2014 zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załączniki