biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Fundusz sołecki w roku budżetowym 2013

Fundusz sołecki w roku budżetowym 2013

Uchwała Nr XVII/129/2012
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 19 marca 2012 r.

sprawie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2013. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) 
oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 ze zm.). 
Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju 
u c h w a l a, co następuje : 

§ 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w  budżecie Gminy Iwonicz – Zdrój 
na rok 2013 środków finansowych stanowiących fundusz sołecki. 
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych 

Przewodniczący Rady

Bogusław Dmytrak