Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Nadanie Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Iwoniczu-Zdroju

Nadanie Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Iwoniczu-Zdroju

Uchwała Nr XVII/134/2012
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 19 marca 2012 r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Iwoniczu-Zdroju 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) Rada Miejska w Iwoniczu -Zdrojuu c h w a l a, co następuje : 
STATUT 
Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju 
§ 1. 1. Gminny Ośrodek Kultury, zwany dalej Ośrodkiem, jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, póz. 123 ze zm.), aktu o utworzeniu oraz niniejszego statutu. 
2. Siedzibą Ośrodka jest: ul. Plac Dietla 2, 38-440 Iwonicz-Zdrój, a terenem działania jest obszar Gminy Iwonicz-Zdrój. 
3. Organizatorem dla Ośrodka jest Gmina Iwonicz-Zdrój. 
4. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Iwonicz-Zdrój. 
5. Ośrodek uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora. 
§ 2. 1. Podstawowym celem działalności Ośrodka jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój 
2. Ośrodek upowszechnia kulturę poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych ludności, głównie mieszkańców Gminy Iwonicz-Zdrój, w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Działalność Ośrodka nie stanowi działalności gospodarczej i nie jest nastawiona na osiąganie zysku.
3. Ośrodek prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury w szczególności poprzez: 
1) prowadzenie biblioteki publicznej wraz z filiami, 
2) organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów, wystaw itp., 
3) organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych, 
4) prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,
5) prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych, 
6) promocję kultury Gminy Iwonicz-Zdrój i lokalnych twórców kultury, 
7) tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury, 
8) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,
9) organizowanie i udzielanie pomocy metodycznej oraz organizacyjnej dla zrzeszeń amatorskiego ruchu artystycznego i dla artystów niezrzeszonych, 
10) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, 
11) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego, 
12) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
13) upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej,
14) współpraca ze szkołami w celu rozpoznawania możliwości artystycznych dzieci i młodzieży – organizowanie konkursów i przeglądów. 
4. Ośrodek współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną.
5. Ośrodek prowadzi działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki, w szczególności: 
1) współpracuje z organizacjami sportowo-turystycznymi, 
2) organizuje imprezy sportowe, 
3) popularyzuje walory rekreacji ruchowej. 
§ 3. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor. 
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy, zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 
3. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. Zasady i tryb przeprowadzania konkursu określa zgodnie z przepisami odrębnymi, Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój. 
4. Burmistrz Gminy może powierzyć zarządzanie Ośrodkiem osobie fizycznej lub prawnej, zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 2. 
5. Burmistrz wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym. 
6. Dyrektor jest organem zarządzającym Ośrodka oraz przełożonym pracowników Ośrodka. 
7. Dyrektor składa za Ośrodek oświadczenia woli oraz reprezentuje go na zewnątrz. 
§ 4. 1. Ośrodek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości instytucji kultury, uwzględniając efektywność ich wykorzystania.
2. Ośrodek otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji majątku.
3. Ośrodek może uzyskiwać środki finansowe z:
– wpływów z własnej działalności /w tym : impresariat/
– dotacji z budżetu państwa,
– wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,
– spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,
– innych źródeł. 
4. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora, który może ulec zmianie w trakcie roku kalendarzowego /zarządzenie dyrektora/. 
5. Ośrodek pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. 
§ 5. 1. Podstawą działalności Ośrodka jest roczny program działalności ustalany przez Dyrektora.
2. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku. 
3. Ośrodek wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora. 
4. Zasadnicza część działalności Ośrodka jest nieodpłatna dla mieszkańców Gminy Iwonicz-Zdrój. 
5. Ośrodek może pobierać opłaty za wstęp i udział w wystawach, koncertach, projekcjach filmów, przedstawieniach teatralnych i imprezach artystycznych i rozrywkowych.
6. Opłaty, o których mowa w ust. 5 nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych na zorganizowanie tych wydarzeń. 
§ 6. Dyrektor zgodnie z odrębnymi przepisami prawa, corocznie, w terminie do 31 marca przedkłada Organizatorowi sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe Ośrodka, które podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Gminy. 
§ 7. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora w trybie określonym w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 
§ 8. Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą Rady Gminy, w trybie właściwym dla jego nadania. 
§ 9. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy. 
§ 10. Traci moc Uchwała Nr VI/59/99 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 5 marca 1999 r. ze zm. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju. 
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady

Bogusław Dmytrak