Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości

Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XVII/131/2012
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 19 marca 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zmianami) 

Rada Miejska w Iwoniczu Zdroju 
u c h w a l a, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie działek położonych w Lubatowej Nr 523/13 o pow. 114 m2,Nr 523/11 o pow. 220 m2,Nr 524/4 o pow. 119 m2 ,Nr 525/2 o pow.101 m2 stanowiących własność osób fizycznych pod drogę dojazdową. 
§ 2. Zakres nabycia działek określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 
§ 3. Nabycie działek, o których mowa w § 1 nastąpi w trybie przepisów Kodeksu Cywilnego. 
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady

Bogusław Dmytrak