biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości

Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XVII/132/2012
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 19 marca 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Miejska w Iwoniczu Zdroju uchwala , co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie działek położonych w Lubatowej Nr 572/2 o pow. 177 m2,Nr 573/2 o pw.102 m2,Nr 574/10 o pow. 54 m2,Nr 574/12 o pow. 26 m2,Nr 574/14 o pow. 14 m2,Nr 574/16 o pow. 32 m2,Nr 574/18 o pow. 62 m2,Nr 574/20 o pow.112 m2,Nr 579/5 o pow. 45 m2,Nr 583/1 o pow.33 m2,Nr 579/7 o pow. 58 m2,Nr 580/1 o pow. 143m2,Nr 582/5 o pow. 244 m2 stanowiących własność osób fizycznych pod drogę dojazdową. 
§ 2. Zakres nabycia działek określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 
§ 3. Nabycie działek, o których mowa w § 1 nastąpi w trybie przepisów Kodeksu Cywilnego. 
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady

Bogusław Dmytrak