Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnego utrzymania i korzystania z częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz (WiMAX)

Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnego utrzymania i korzystania z częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz (WiMAX)

Uchwała Nr XVII/135/2012
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 19 marca 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnego utrzymania i korzystania z częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz (WiMAX). 

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju 
uchwala, co następuje: 
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Iwonicz-Zdrój porozumienia z jednostkami samorządów terytorialnych w sprawie wspólnego utrzymania i korzystania z częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz (WiMAX) w obszarze 09.3 do wykorzystania w sieciach typu punkt – wiele punktów, na warunkach określonych w projekcie Porozumienia. 
2. Projekt porozumienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy. 
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIV/131/08 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 stycznia 2008 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z jednostkami samorządów terytorialnych, dotyczącego wspólnego przystąpienia do przetargu organizowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej na rezerwację częstotliwości z zakresu 3600-3800 Mhz na obszarze przetargowym 09.3. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady

Bogusław Dmytrak