biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiana uchwały Nr XIV/105/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej

Zmiana uchwały Nr XIV/105/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej

UCHWAŁA Nr XVII/ 130/2012
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 19 marca 2012

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/105/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1) lit. a), pkt 2) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
u c h w a l a, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/105/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej wprowadza się następujące zmiany:
– w § 1 pkt 1-7 otrzymują brzmienie:
1) z kosza, wózka, ręki, itp. – 3,50 zł
2) z ziemi za 1m2 zajmowanej powierzchni – 3,50 zł
3) ze stoiska własnego handlującego za 1m2 – 3,50 zł
4) z gminnego stoiska handlowego za 1m2 – 3,50 zł
5) z samochodu osobowego – 15,00 zł
6) z samochodu dostawczego do 1,5 t – 20,00 zł
7) z samochodu dostawczego powyżej 1,5 t – 50,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku.

Przewodniczący Rady
Bogusław Dmytrak