biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój

U C H W A Ł A Nr XVII /127/ 2012
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 19 marca 2012r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój

Na podstawie art. 229, art. 230, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu- Zdroju
u c h w a l a, co następuje:

§ 1
W związku z wstrzymaniem realizacji przedsięwzięcia „Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Iwonicz-Zdrój – poprawa wizerunku zabytkowego centrum miasta” Uchwałą
nr XVI/124/2012 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 9 lutego 2012 dokonuje się zmian:
1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój wraz z prognozą długu na lata 2012-2020, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. w upoważnieniach Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały, które po zmianach otrzymują brzmienie:

Rok 2013 do kwoty – 6 448 662,54 zł

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Bogusław Dmytrak

Załącznik