Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zniesienie formy ochrony przyrody dla drzew z gatunku jodła pospolita, uznanych za pomnik przyrody, rosnących w kompleksie leśnym stanowiącym własność Skarbu Państwa

Zniesienie formy ochrony przyrody dla drzew z gatunku jodła pospolita, uznanych za pomnik przyrody, rosnących w kompleksie leśnym stanowiącym własność Skarbu Państwa

UCHWAŁA Nr XVII/133/2012
RADY MIEJSKIEJ W Iwoniczu-Zdroju
z dnia 19 marca 2012 r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla drzew z gatunku jodła pospolita, uznanych za pomnik przyrody, rosnących w kompleksie leśnym stanowiącym własność Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 141, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity z 2009r., Nr 151, poz. 1220), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju

uchwala co następuje:

§ 1. 1. Znosi się formę ochrony przyrody dla dwóch drzew z gatunku jodła pospolita, o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm od podłoża wynoszących odpowiednio 232 i 235 cm, uznanych za pomnik przyrody w grupie 11 szt. drzew na mocy Ogłoszenia Wojewody Krośnieńskiego z dnia 10 grudnia 1990 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz.Urz. Województwa Krośnieńskiego, Nr 27, poz.248).
2. Pomniki przyrody, o których mowa w ust.1, zlokalizowane są na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1329/61, w oddziałach leśnych oznaczonych nr 182g i 182l, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Dukla z/s w Krośnie.
3. Zniesienie pomnika przyrody następuje z uwagi na zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

§ 2 Lokalizację pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, zawiera mapa ewidencyjna stanowiąca załącznik do uchwały.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Bogusław Dmytrak