biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego budowy sieci szerokopasmowego internetu

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego budowy sieci szerokopasmowego internetu

Zarządzenie Nr 25/2012
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 10 kwietnia 2012 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji 
do odbioru końcowego budowy sieci szerokopasmowego 
internetu realizowanej w ramach projektu pn. 
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Iwonicz-Zdrój. 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późń. zm.)

zarządzam,
co następuje:

§1
Powołuję Gminną Komisję do odbioru końcowego budowy sieci szerokopasmowego internetu realizowanej w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Iwonicz-Zdrój ” w składzie:

1. Bartłomiej Kucza – Przewodniczący,
2. Wojciech Klimkiewicz – Członek Komisji,
3. Piotr Woźniak – Członek Komisji,
4. Wojciech Wojtoń – Członek Komisji: Inspektor Nadzoru.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.