Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój oraz określenia zasad i trybu pracy Komisji

Powołanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój oraz określenia zasad i trybu pracy Komisji

Zarządzenie Nr 27/2012
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 11 kwietnia 2012 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Iwonicz-Zdrój oraz określenia zasad i trybu pracy Komisji. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r., nr 70, poz. 473z późn. zm.) Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój zarządza, co następuje:
§ 1
Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój w składzie:
1. Pani Anna Gościńska – Przewodnicząca Komisji
2. Pani Halina Baran – Członek Komisji
3. Pani Iwona Wójcik – Druciak – Członek Komisji
4. Pani Agnieszka Stojak – Członek Komisji
5. Pan Stanisław Jakieła – Członek Komisji
6. Pan Jan Szul – Członek Komisji
7. Pan Waldemar Kołodka – Członek Komisji
8. Pan Bartłomiej Stanisz – Członek Komisji

§ 2
Zasady i tryb pracy Komisji określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Traci moc Zarządzenie Nr 9/2011 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój oraz określenia zasad i trybu pracy Komisji.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.