Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyUdzielenie pomocy materialnej pracownikom i emerytom ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Udzielenie pomocy materialnej pracownikom i emerytom ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 10/2012
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 20 marca 2012 r.

w sprawie udzielenia pomocy materialnej pracownikom i emerytom ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, art. 8 i 9 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych /Dz. U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335 z późniejszymi zmianami/ oraz Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Iwonicz – Zdrój
zarządzam co następuje: 

§ 1. Przyznaję pomoc materialną pracownikom oraz emerytom Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwonicz – Zdroju na podstawie złożonych wniosków o dochodach za miesiąc luty 2012 r. 
§ 2. Ustalam maksymalne kwoty pomocy udzielonej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych osobom uprawnionym w wysokości określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia. 
§ 3. Pracownicy otrzymują świadczenia pieniężne w określonej kwocie na konto bankowe lub w Kasie Urzędu Gminy w Iwoniczu – Zdroju do 31 marca 2012 r. 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.