Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUstalenie wysokości czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych stanowiących zasób mienia komunalnego Gminy Iwonicz-Zdrój

Ustalenie wysokości czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych stanowiących zasób mienia komunalnego Gminy Iwonicz-Zdrój

Zarządzenie Nr 24/2012
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 5 kwietnia 2012 r.

w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych
stanowiących zasób mienia komunalnego Gminy Iwonicz-Zdrój 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zmianami) 
Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój 
zarządza, co następuje:

§ 1 Ustala się czynsz dzierżawny za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących zasób mienia komunalnego Gminy Iwonicz-Zdrój przyległych i zabezpieczających funkcjonowanie pawilonów i obiektów handlowych w wysokości 4.35 zł /netto/ za 1 m2 powierzchni dzierżawnej. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.