Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyZmiana zarządzenia własnego

Zmiana zarządzenia własnego

Zarządzenie Nr 12/2012
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany zarządzenia własnego 

Na podstawie art. 104 § 1 i art. 1042 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 roku Nr 21, poz. 94 z późn. zm) oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.) 
z a r z ą d z a m, 
co następuje: 
§ 1. W załączniku do Zarządzenia Nr 4/2009 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia
12 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy wprowadzam następujące zmiany: 
W § 39 ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie: 
„§ 39 1. Ustala się następujący rozkład czasu pracy pracowników urzędu od poniedziałku do piątku od godz. od 700 do 1500 z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. W celu zapewnienia obywatelom dogodnego czasu załatwiania spraw ustala się godziny rozpoczynania i kończenia pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach: 
1) Biuro Obsługi Mieszkańca od poniedziałku do piątku od 700do 1700, 
2) Urząd Stanu Cywilnego w poniedziałek od 700do 1700, 
3) Ewidencji ludności w poniedziałek od 700do 1700, 
4) Gospodarki gruntami i planowania przestrzennego, w poniedziałek od 700do 1700, 
5) Rolnictwa i ochrony środowiska, w poniedziałek od 700do 1700, 
6) Wymiaru podatków i opłat lokalnych, w poniedziałek od 700do 1700,”
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.