biuletynOchrona środowiskaObwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania w sprawie farmy wiatrowej 10MW w Iwoniczu

Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania w sprawie farmy wiatrowej 10MW w Iwoniczu

 Iwonicz-Zdrój 2012.05.09.

ZR.6220.10.08.2012.ZRS

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

 

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000r., Nr 98, poz.1071 z późn.zm.) oraz art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r., Nr 25, poz. 150) w związku z art.153 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz.1227 ze zm.)

 

zawiadamiam, że

 

zostało zakończone postępowaniew sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Wiatrowej Iwonicz o mocy 10 MW na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1281, 1299/2 i 5479/2 położonych w Iwoniczu, Gmina Iwonicz-Zdrój, wszczętego na wniosek EC-ENERGETYKA Sp. z o.o. z/s w Mielcu ul. Wojska Polskiego 3.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowości objętej przedsięwzięciem oraz w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju i na jego stronie internetowej. Obwieszczenie staje się skuteczne po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w sposób podany wyżej.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art.10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań. Uprawnienia powyższe można realizować w terminie 14 dni od daty kiedy obwieszczenie stało się skuteczne.

Materiały dowodowe w sprawie są dostępne w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju pok. nr 203 w godzinach pracy Urzędy Gminy w Iwoniczu-Zdroju tj. od godz. 700 do godz.1500.