biuletynStudium GminyObwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój.

WI11.7322.2.2011/12                               Iwonicz-Zdrój 2012.06.06.
 
OBWIESZCZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój i toczącej się w tej sprawie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41) oraz uchwały Rady Miejskiej w Iwoniczu Zdroju nr XXXIX/332/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 21 czerwca 2012 r. do 2 sierpnia 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju w godzinach od 700 do 1500. Dodatkowo projekt przedmiotowego studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 21 czerwca 2012r. do 2 sierpnia 2012r. dostępny będzie na stronie internetowej.
   Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 czerwca 2012 r. w sali kina “Wczasowicz” w Iwoniczu-Zdroju w godz. 1400 do 1800.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 września 2012 r.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o toczącym się postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Przedmiotem oceny jest projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój, o którym mowa powyżej. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju.
W związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy oraz projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój i postępowania w ich sprawie w terminie do dnia 3 września 2012 r.  Uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju albo w formie elektronicznej, na adres sekretariat@iwonicz-zdroj.pl. W temacie uwagi należy wpisać „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój.
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.
 
Paweł Pernal
Burmistrz Gminy
Iwonicz-Zdrój