Strona głównabiuletynOchrona środowiskaDecyzja o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej

Decyzja o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej

 Iwonicz-Zdrój 2012.06.19.

ZR.6220.10.08.2011.ZRS

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

Działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art.46 ust.1, art.46a ust.1, 5 i 7, art.48 ust.1, art. 52 ust.1, pkt 3 i 4, art.53 i art. 56 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w związku z art.153 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.)

informuję, że

w dniu 19 czerwca 2012 roku została wydana decyzja o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej wykorzystującej siłę wiatru do produkcji energii, zlokalizowanego w Iwoniczu na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1281, 1299/2 i 5479/2.
Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju, pok. nr 203, w godzinach pracy Urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowości objętej przedsięwzięciem oraz w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju i na jego stronie internetowej. Obwieszczenie staje się skuteczne po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w sposób podany wyżej.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach polegających na prawie wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój, w terminie 14 dni od daty kiedy obwieszczenie stało się skuteczne.

Paweł Pernal
Burmistrz Gminy
Iwonicz-Zdrój