Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Nadanie Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju

Nadanie Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju

Uchwała Nr XVIII/140/2012
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 24 maja 2012 r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) 

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju 

u c h w a l a, co następuje : 

§ 1. Nadaje się Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/140/2012 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju 
z dnia 24 maja 2012 r. 

 

STATUT 
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 
– GMINNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ
 
W IWONICZU-ZDROJU
 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia Lekarska w Iwoniczu-Zdroju zwana dalej „Przychodnią” jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. 

2. Organem założycielskim Przychodni jest Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju. 

3. Przychodnia może używać nazwy skróconej w brzmieniu: SP ZOZ – GPL. 

4. Siedziba SP ZOZ – GPL mieści się w Iwoniczu-Zdroju przy ul. Ks. Jana Rąba 4 

§ 2. Przychodnia jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. 

§ 3. Przychodnia działa na podstawie : 

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654), zwaną dalej „ustawą”. 

2) uchwały Nr XXVI/211/93 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 19 lutego 1993 r. w sprawie utworzenia Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju, 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), 

4) niniejszego Statutu, 

5) innych przepisów prawa. 

Rozdział 2.
Cele, zadania i zakres udzielanych świadczeń 

§ 4. Podstawowym celem funkcjonowania Przychodni jest : 

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych, 

2) prowadzenie profilaktyki zdrowotnej, 

3) promocja zdrowia. 

§ 5. 1. Do podstawowych zadań Przychodni należy udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, w szczególności związanych z : 

a) badaniem i poradą lekarską, 

b) leczeniem, 

c) opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, połogiem oraz noworodkiem, 

d) opieką nad zdrowym dzieckiem, 

e) badaniem diagnostycznym, w tym z analityką medyczną, 

f) opieką nad zdrowym dzieckiem, 

g) orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia, 

h) zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne, 

i) czynnościami technicznymi z zakresu protetyki, 

j) czynnościami z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 

§ 6. 1. Świadczenia zdrowotne są udzielane wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny i spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach. 

2. Przychodnia udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością, na zasadach określonych w ustawie, w przepisach odrębnych lub w umowie cywilnoprawnej. 

§ 7. Zakres udzielanych przez Przychodnię świadczeń zdrowotnych obejmuje: 

1) zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej służącej zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w przypadku choroby, urazu, ciąży, porodu i połogu oraz w celu zapobiegania chorobom i promocji zdrowia, 

2) zapewnienie specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz wykonywanie form opieki zdrowotnej określonych odrębnymi przepisami. 

§ 8. 1. Świadczenia zdrowotne Przychodni udzielane są w siedzibie komórek organizacyjnych Przychodni. 

2. Świadczenia zdrowotne Przychodni mogą być udzielane w warunkach domowych, w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej takich świadczeń, jeżeli jej stan zdrowia nie pozwala na wizytę w Przychodni. 

3. W stosunku do zorganizowanych grup dzieci i młodzieży świadczenia zdrowotne mogą być udzielane w placówkach oświatowych. 

§ 9. Przychodnia nie może odmówić udzielenia świadczenia osobie zgłaszającej się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia. 

§ 10. Przychodnia może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność inną niż lecznicza w zakresie: 

1. usług kserograficznych, 

2. usług sterylizacyjnych. 

Rozdział 3.
Siedziba i obszar działania 

§ 11. 1. Obszar działania Przychodni obejmuje Gminę Iwonicz-Zdrój w jej granicach administracyjnych. 

2. Działalność SP ZOZ może być również prowadzona poza granicami administracyjnymi Gminy na zasadach ustalonych w ustawie. 

Rozdział 4.
Organy i struktura organizacyjna 

§ 12. 1. Działalnością Przychodni kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Kierownik Przychodni. Kierownik ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Przychodnią. 

2. Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój nawiązuje z Kierownikiem Przychodni stosunek pracy w trybie przepisów ustawy. 

3. Kierownik Przychodni jest przełożonym pracowników Przychodni. 

4. W Przychodni może zostać utworzone stanowisko zastępcy kierownika. 

§ 13. 1. W skład Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia Lekarska w Iwoniczu-Zdroju wchodzą: 

1) Gminna Przychodnia Lekarska w Iwoniczu-Zdroju, w skład której wchodzi : 

a) Poradnia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, w tym: 

– poradnia ogólna, 

– poradnia dla dzieci, 

– punkt szczepień, 

– gabinet zabiegowy, 

– rejestracja ogólna, 

– gabinet USG, 

– laboratorium analityczne, 

b) Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnejpodstawowej opieki zdrowotnej, 

c) Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnejpodstawowej opieki zdrowotnej, 

d) Poradnie specjalistycznew tym: 

– poradnia ginekologiczno-położnicza, 

– poradnia otolaryngologiczna 

e) Poradnia stomatologiczna, 

f) Komórka administracyjna (księgowość,kadry i organizacja) 

2) Punkt Lekarski w Iwoniczu, w skład którego wchodzi : 

a) Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w tym: 

– poradnia ogólna, 

– gabinet zabiegowy, 

– rejestracja ogólna. 

b) Gabinet pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej podstawowej opieki zdrowotnej. 

3) Punkt Lekarski w Lubatówce, w skład którego wchodzi : 

a) Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w tym: 

– poradnia ogólna, 

– gabinet zabiegowy, 

– rejestracja ogólna. 

b) Gabinet pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej podstawowej opieki zdrowotnej. 

4) Dopuszcza się utworzenie innych poradni specjalistycznych. 

2. Gminna Przychodnia Lekarska realizuje swoje zadania w : 

1) Gabinetach medycyny szkolnej: 

a) Gabinet Medycyny Szkolnej przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Iwoniczu-Zdroju, ul. Szkolna 2; 

b) Gabinet Medycyny Szkolnej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznym 
w Iwoniczu, ul. Zagrodniki 21; 

c) Gabinet Medycyny Szkolnej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznym 
w Lubatowej nr 284; 

d) Gabinet Medycyny Szkolnej przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Lubatówce 93 C; 

e) Gabinet Medycyny Szkolnej przy Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich 
w Iwoniczu-Zdroju, ul. Piwarskiego 19; 

f) Gabinet Medycyny Szkolnej przy Zespole Szkół w Iwoniczu, ul. Zadwór 15; 

2) Gabinetach stomatologicznych szkolnych: 

a) Gabinet stomatologiczny szkolny przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Iwoniczu-Zdroju, ul. Szkolna 2; 

b) Gabinet stomatologiczny szkolny przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznym w Lubatowej nr 284; 

Rozdział 5.
Rada Społeczna 

§ 14. 1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju oraz organem doradczym Kierownika. 

2. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju. 

§ 15. W skład Rady Społecznej wchodzą: 

1) jako Przewodniczący – Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój 

2) jako członkowie: 

a) przedstawiciel wojewody, 

b) przedstawiciele wybrani przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju w liczbie 9 osób. 

§ 16. 1. Rada Społeczna powoływana jest na 4-letnią kadencję, która trwa do dnia powołania przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju Rady Społecznej następnej kadencji. Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju powołuje Radę Społeczną w terminie do 6 miesięcy od dnia wyborów samorządowych. 

2. Zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej, następujące w trakcie jej kadencji, dokonywane są przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju. Z wnioskiem o dokonanie zmiany wystąpić może Przewodniczący Rady Społecznej, członek Rady Społecznej lub co najmniej 5 radnych Gminy Iwonicz-Zdrój oraz Wojewoda w odniesieniu do swojego przedstawiciela. 

3. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowanie uchwał określa regulamin Rady Społecznej, uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju. 

§ 17. Do zadań Rady Społecznej należy w szczególności: 

1) przedstawianie Radzie Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju wniosków i opinii w sprawach: 

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, 

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją Przychodni, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności, 

c) przyznawania Kierownikowi nagród, 

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Kierownikiem, 

e) regulaminu organizacyjnego, 

2) przedstawianie Kierownikowi Przychodni wniosków i opinii w sprawach: 

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, 

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, 

c) kredytów bankowych lub dotacji, 

d) podziału zysku, 

3) uchwalanie regulaminu Rady Społecznej, zmian w nim oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Radzie Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, 

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej, 

5) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Przychodni, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu, 

6) przedstawianie wniosków Radzie Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, związanych z działalnością Przychodni, 

7) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i Statucie Przychodni. 

Rozdział 6.
Nadzór nad Przychodnią 

§ 18. 1. Nadzór nad działalnością Przychodni sprawuje Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju. 

2. Zakres nadzoru oraz tryb przeprowadzania kontroli w Przychodni określa ustawa. 

Rozdział 7.
Zasady gospodarki finansowej 

§ 19. 1. Gospodarka finansowa Przychodni prowadzona jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokrywającego koszty działalności i zobowiązań z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów, na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654) 

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe 

§ 20. 1. Wszelkie zmiany w Statucie mogą następować w trybie właściwym do jego uchwalenia. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie w szczególności postanowienia ustawy o działalności leczniczej oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy. 

§ 21. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju.