Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyOdwołanie członków Zespołu Interdysyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Iwonicz – Zdrój

Odwołanie członków Zespołu Interdysyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Iwonicz – Zdrój

 

Zarządzenie Nr 33/2012

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

 

z dnia 7 maja 2012 r.

 

w sprawie odwołania członków Zespołu Interdysyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Iwonicz – Zdrój 

 

Działając na podstawie art. 30 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zmianami), w związku z § 1 ust. 5 Uchwały Nr VI/41/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

 

z a r z ą d z a m, 
co następuje:
 

 

§ 1. Ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie  w Gminie Iwonicz – Zdrój, na wniosek Przewodniczącego Zespołu, odwołuję następujące osoby: 

 

1. Marta Dragan – przedstawiciel Zespołu Szkół w Iwoniczu, 

 

2. Bogdan Tomasiewicz -przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

 

Zdrowotnej GPL w Iwoniczu – Zdroju, 

 

3. Joanna Koryniowska – przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

 

Zdrowotnej GPL w Iwoniczu – Zdroju, 

 

4. Adam Dołęgowski – przedstawiciel Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 

 

w Lubatówce, 

 

5. Renata Turek – przedstawiciel Gimnazjum Publicznego w Lubatowej, 

 

6. Renata Such – przedstawiciel Gimnazjum Publicznego w Lubatowej, 

 

7. Agnieszka Pernal – przedstawiciel Przedszkola Gminnego w Iwoniczu, 

 

8. Zbigniew Zima – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

 

Alkoholowych w Iwoniczu – Zdroju, 

 

9. Piotr Pawłowski – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Krośnie, 

 

10. Sabina Józefowicz – Boczar – przedstawiciel Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu 

 

11. Tomasz Klimkiewicz – przedstawiciel Ludowego Klubu Sportowego „Lubatówka”. 

 

12. Jolanta Kielar – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Iwoniczu, 

 

13. Bożena Smolik – przedstawiciel Stowarzyszenia Oświatowego „ Razem to 

 

Skutecznie” w Iwoniczu, 

 

14. Wojciech Penar – przedstawiciel Stowarzyszenia Oświatowego „ Razem to 

 

Skutecznie” w Iwoniczu, 

 

15. Halina Józefczyk – Habrat – przedstawiciel Zespołu Szkół Gastronomiczno – 

 

Hotelarskich w Iwoniczu – Zdroju, 

 

16. Urszula Ruszała – przedstawiciel Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich 

 

w Iwoniczu – Zdroju. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.