Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

Powołanie do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

 

Zarządzenie Nr 34/2012

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

 

z dnia 8 maja 2012 r.

 

w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia. 


 

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm).
w związku z §2 Zarządzenia Nr 4/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój, zarządza się co następuje:

 

§1

 

Powołuje się Panią Dorotę Bogusz do składu osobowego stałej Komisji Przetargowej na jej członka w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Odbudowa infrastruktury drogowej w ramach usuwania skutków powodzi w Gminie Iwonicz-Zdrój:

 

-REMONT DROGI GMINNEJ POŁOŻONEJ NA DZIAŁCE NR EWID 1665 w m. IWONICZ.

 

-REMONT DROGI GMINNEJ POŁOŻONEJ NA DZIAŁCE NR EWID 191, 3677 w m. LUBATOWA”.


 

§2

 

Z chwilą zakończenia czynności związanych z prowadzonym postępowaniem tj. podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą lub unieważnieniem postępowania, członkostwo Pani Doroty Bogusz w składzie Komisji Przetargowej wygasa.

 
 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.