Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2011

Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2011

 

Uchwała Nr XX /149/ 2012

 

Rady Miejskiej w Iwoniczu- Zdroju

 

z dnia 27 czerwca 2012r.


 

w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2011.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 

Rada Miejska w Iwoniczu- Zdroju

 

uchwala, co następuje:


 

§ 1


 

Po zapoznaniu się z :

 1.  

  sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2011r.,

 2.  

  sprawozdaniem finansowym,

 3.  

  opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu Burmistrza Gminy z wykonania budżetu za rok 2011,

 4.  

  informacją o stanie mienia Gminy Iwonicz-Zdrój,

 5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,

 

udziela się absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2011.


 

§ 2

 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w miejscach publicznych.


 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.