biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUżyczenie części działek gminnych

Użyczenie części działek gminnych

 

Zarządzenie Nr 40/2012

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

 

z dnia 29 maja 2012 r.

 

w sprawie użyczenia części działek gminnych 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje : 

 

§ 1. Wyrażam zgodę na użyczenie na rzecz Ludowego Klubu Sportowego „LUBATÓWKA” w Lubatówce obiektów sportowych (stadion piłkarski i obiekt szatni sportowej) na okres 3 lat, zlokalizowanych na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 24 i 43/1 położonych w Lubatówce, o łącznej powierzchni 1,50 ha, będących własnością Gminy Iwonicz-Zdrój, ujawnionych w księdze wieczystej nr KW18110 i KW63985. 

 

§ 2. Obiekty sportowe, o których mowa § 1 zarządzenia, przeznacza się na prowadzenie działalności sportowej zgodnie ze statutem klubu. 

 

§ 3. Szczegółowe warunki użyczenia określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Iwonicz-Zdrój a Ludowym Klubem Sportowym „LUBATÓWKA” w Lubatówce. 

 

§ 4. Ustala się, że czas trwania użyczenia będzie oznaczony tj. od dnia 1 czerwca 2012 roku do 31 maja 2015 roku. 

 

§ 5. Użyczenie działki nastąpi na zasadach określonych w art. 710-719 Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.