Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wniosek Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju objętego Uchwałą Nr I/6/2012

Wniosek Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju objętego Uchwałą Nr I/6/2012

Uchwała Nr XVIII/143/2012
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

 

z dnia 24 maja 2012 r.

 

w sprawie wniosku Rady Społecznej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju objętego Uchwałą Nr I/6/2012
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 48 ust. 2 pkt.1lit. c ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654), § 17pkt 1c Statutu SPZOZ-GPL nadanego Uchwałą Nr XVIII/140/2012 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 24 maja 2012 w sprawie nadania Statutu SPZOZ-GPL w Iwoniczu-Zdroju oraz § 5 pkt. 1 lit. c Regulaminu działalności Rady Społecznej przyjętego Uchwałą Nr XVIII/142/2012 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 24 maja 2012r.w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej SPZOZ-GPL w Iwoniczu-Zdroju 

 

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju 

 

u c h w a l a, co następuje : 

 

§ 1. 1. Pozytywnie opiniuje wniosek Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju objęty Uchwałą Nr I/6/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznania nagrody. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.